Debat

DF: Randers fortsætter fremdriften i budget 2017

Af Frank Nørgaard Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, Randers Formand for Miljø- og Teknikudvalget. Medlem af Økonomiudvalget.

Randers fortsætter fremdriften i budget 2017. I torsdags indgik Dansk Folkeparti et budgetforlig med Venstre, som fortsætter den gode fremdrift i kommunen.

Inden vi gik til forhandlingerne, var det meget vigtigt, at førskoleområdet blev prioriteret, da vi år efter år har haltet bagefter med at indfri en bedre normering og længere åbningstid til gavn for børnene og forældrene. Vi har længe vidst, at den tidlige indsats er overordentlig vigtig for, at børnene kommer godt fra start inden skolerne skal overtage og tilføre børnene læring.

Det er derfor ekstra ærgerligt, at vores samarbejdspartner på den anden side, nemlig Socialdemokratiet, lod en kommende valgkamp i efteråret 2017 komme så meget i vejen, at en Hal 4 skulle blive udslagsgivende for et budgetsamarbejde.

Jeg mener, at der kunne have været plads til et bredt forlig OG en Hal 4, hvis ikke man tænkte valgtaktisk torsdag formiddag. Socialdemokraterne har jo selv lagt ”grundstenen” til Hal 4 ved i budget 2016 at prioritere midler til lokalplan og drift.

Jeg kan derfor ikke genkende udsagnet som partierne udenfor forliget samstemmende udtaler: Ingen vilje til forhandling! – og dog, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Konservative havde tilsyneladende indgået en fælles aftale om at Hal 4 ikke måtte blive til noget, derfor ingen forhandling.

Venstre og Dansk Folkeparti er derfor sammen om et rigtig godt budget. Herunder kommer jeg ind på nogle af de områder som fylder meget hos Dansk Folkeparti. Demens landsbyen Møllevang er et forslag som er kerne Dansk Folkeparti.

Demens landsbyen Møllevang er et forslag som er kerne Dansk Folkeparti… Ved at ombygge Møllevang til demenslandsby får vi skabt nogle rammer hvor både brugerne og de pårørende kan føle sig trygge, og det er tiltrængt, for vi mener det er alvorligt og nedværdigende når demente medborgere går en tur på egen hånd, og i bedste fald først findes mange timer senere våde og stærkt nedkølede i en grøft.

Ens regler for ældres hjemmebesøg. Der har gennem årene også her været en urimelig forfordeling af udlændinge når det gælder hjemmebesøg. Udlændinge har indtil nu kunnet få hjemmebesøg allerede fra de var fyldt 65 år, hvorimod danskere først kunne få besøg fra de var fyldt 75! Fremover gælder det, at man som udgangspunkt får tilbudt det første besøg som 75 årig uanset etnicitet – selvfølgelig.

Hjemmebesøg hos ældre medborgere skal vi videst muligt omfang ske med færrest muligt forskellige hjemmehjælpere. Det skal ske ved, at vores ellers velfungerende ældrepleje skal tilrettelægge organisationen således, at der komme færrest muligt forskellige hjælpere i de enkelte hjem.

Klippekort til hjemmehjælp samt handleplan for ældre medicinske patienter. De penge som øremærkes i finansloven, og deles ud til kommunerne skal selvfølgelig bruges på området. Det har forligspartierne også været enige om i budget 2017, så vi nu kan styrke den kommunale akutfunktion og løfte kompetencerne i den kommunale hjemmesygepleje samt fremover tilbyde ekstra hjemmehjælp til svage ældre i eget hjem og på ældrecentrene.

50 mio. kr. til børneområdet er det tiltrængte løft som alle partier længe har ønsket, og som allerede sidste år kunne have været sat i gang hvis ikke et enkelt parti ønskede at prioriterer anderledes. Nu bliver der mulighed for at forbedre normeringen og forlænge åbningstiden til gavn for både børn, forældre og personale. Samtidig får vi taget hul på den tidlige indsats som forskningen viser, er uhyre vigtig for børnenes fremtidige læring.

1 mio. kr. til skoleområdet. Presset på folkeskolen med baggrund i en lemfældig udlændingepolitik har udhulet økonomien til integration af tosprogede. Dette truede med at blive et problem for almenområdet. I Dansk Folkeparti vil vi ikke være vidne til at almenområdet skal betale for det eventyr. Derfor har vi fået afsat 1 mio. kr. for at kunne friholde de danske elever fra at betale gildet. Derudover vil jeg understrege, at vi i Dansk Folkeparti er modstandere af integration, og helst ser en hurtig hjemsendelse af de mange migranter som er kommet hertil på et helt forkert grundlag.

10,5 mio. kr. til nyt aktivitetshus for handikappede. Huset skal være et samlings- og mødested der er tilgængeligt for borgere med alle typer af handicap, og være en pendant til Psykiatriens Hus.

Reduktion af udgifterne til tolkebistand. De seneste år er udgifterne til tolkebistand eksploderet, og regnskabet for 2015 viser et overforbrug på mere end 110 %. Ikke nok med det, men også i år er budgettet allerede overskredet, og det er urimeligt, at det område efterhånden er blevet en ”tag selv butik”. Dansk Folkeparti har derfor sammen med Venstre taget skridt til at forvaltningen fremlægger forslag som gør, at udlændinge efter endt ophold på sprogcenteret skal kunne kommunikerer på dansk, og altså ikke som udgangspunkt kunne kræve en tolk.

Veje og grønne områder. Kommunens veje trænger til intensiveret vedligeholdelse, og fortove, stier og parker er efterhånden sprunget i ukrudt, derfor har vi afsat kr. 400.000 til en analyse af området som skal løfte trafiksikkerheden og forskønnelsen af veje og grønne områder i kommunen.

Fremme af breddeidrætten. Der har gennem flere år været en tendens til, at flere fravælger holdsporten på landsplan. Dette vil vi gerne forsøge at modarbejde i Randers Kommune ved at sænke klubbernes timepris for benyttelse af kommunens haller. Vi sænker prisen med 20 %, så fremover bliver timeprisen lige under landsgennemsnittet. Dette vil gavne klubberne og deres medlemmer. Yderligere afsættes der midler til udbygning i bl.a. Harridslev.

Landdistrikterne er en stor del af Randers Kommune. Det er derfor glædeligt, at der også i dette års budget bliver afsat midler, og konkret med gadebelysning på Poppelvænget i Fårup som borgerne der længe har ønsket sig. Dette er blot et udpluk af budgetforliget mellem Venstre og Dansk Folkeparti.

Kommentarer