Debat

Budget 2017 – et omprioriteringsbudget

Flemming Østergaard er næstformand for Kristendemokraterne i Randers.

Læserbrev af Flemming Østergaard, Næstformand for Kristendemokraterne i Randers

Budget 2017 for Randers kommune rummer en klar politisk prioritering af forligspartierne – V og DF – dels med en fastholdelse af den generelle ramme besparelse på ca. 1 % med undtagelser af bla. Børneområdet m.fl. og dels med en klar prioritering af områder som forligspartierne har vægtet. Fair nok – det er nu engang et budgetflertals ret til at gøre det og som man så kan være uenig eller enig i.

I KD er vi bekymret for at forligspartierne har fastholdt besparelsen på ca. 1 % på basisbudgettet for at skabe et økonomisk råderum til de politiske prioriteringer forligskredsen nu engang har ønsket. Vi er bekymret fordi det synes som om at alle kommunens virksomhedsbudgetter i forvejen mangler økonomisk “luft”. Vi havde gerne set at der var kommet “nye penge” ind i budgettet i form af en sanktionsfri beskeden skattestigning. Og det selv om det bestemt ikke er vores kop the med en skattestigning fordi Randers kommune i forvejen efter alle skatteparametre ligger i den tunge ende.

Vi håber meget at besparelserne bliver gennemført så nænsomt som muligt og det er tilfredsstillende at der iflg. Forligsaftalen nu bliver udarbejdet et notat om på hvilke områder der konkret skal spares og at det er byrådet der står på mål for dette.

I KD finder vi det dog opløftende, at børneområdet tilføres et tocifret mil. beløb til øget normeringer og at familieområdet også tilføres ekstra midler samt ligeledes er det rigtig positivt at handicapområdet også tilgodeses med oprettelsen af et aktivitetshus. Endelig er det rigtig positivt med et nyt tilbud til udfordrede unge med bla. en indsats der har fokus på at de unge kan få mulighed for at komme i beskæftigelse el. uddannelse kombineret med en boligform med sociale viceværter – rigtig godt at prøve at gå nye veje.

Og samtidig hilser vi i KD det med tilfredshed, at der fortsat er afsat midler i budgettet til afholdelse af parforholdskurserne (PREP) der videreføres i 2017 og 2018. Rigtig mange par har siden kurserne på KD’s foranledning blev igangsat fra sommeren 2015 deltaget i kurserne og evalueringerne herfra har været særdeles gode. For KD er dette et kerneområde og såfremt et pars deltagelsen i et sådant kursus kan være med til at forebygge et brudt parforhold/ægteskab – særligt hvor børn involveret – så er der menneskeligt set reddet utrolig meget ikke mindst for barnet/børnene.

Det er positivt at der afsættes midler til foreningen Selvhjælp under Frivilligværket Randers. Denne private forening gør et rigtig godt stykke arbejde overfor børn og unge der har “ondt i livet” af forskellige årsager. Ligeledes er det positivt at der også afsættes midler til “vennepunktet” som ligeledes har et godt aktivitetstilbud til borgerne i kommunen.

Skoleområdet er udfordret men det er positivt at forligspartierne har fokus på inklusionsproblematikkerne og har igangsat et arbejde med en ny inklusionsstrategi.

I KD glæder vi os over at skoleområdet får til(bage)ført 4,7 mil kroner for at afhjælpe de udfordringer som skolerne har med indkøringen af den nye skolestruktur m.v. Men der er bestemt stadig udfordringer ikke mindst bla. på specialundervisning hvor udgifterne vokset markant. Vi ser frem til det analysearbejde der igangsættes på område for at få afdækket årsagerne hertil.

I KD støtter vi varmt op om den planlagte demens landsby “Møllevang” for vore demente borgere for at skabe et tilbud med livskvalitet i trygge og hjemlige rammer.

Hal 4. Tja, ingen tvivl om at intentionerne er gode med bla. flere muligheder for at kunne tiltrække større arrangementer / event til Randers (som der ikke er for mange af). Vor bekymring i KD med hal 4 er hvilke konsekvenser det vil få for kommunens øvrige haller og “lysten” til at holde disse ved lige. Men kan der skabes en rimelig sikkerhed for dette og kan der skabes rimelig sikkerhed for finansieringen uden kommunen binder for mange skattekroner i hal 4, så er vi i KD positiv overfor projektet.

Vi ser iøvrigt i den forbindelse frem til, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for alle idrætshallerne i kommunen.

I KD støtter vi også op om etablering af en legeplads i midtbyen i Randers hvilket har været tiltrængt længe og placeringen må gerne være på rådhustorvet og på slotspladsen.

På sundheds- og omsorgsområdet er et glædeligt at forligspartierne har besluttet at andelen af dén centrale pulje for ældre medicinske patienter og klippekort til hjemmehjælp til ældre udmøntes fuldt ud til sundheds- og omsorgsområdet.

På beskæftigelsesområdet bakker vi bla. op om projektet motion og sundhed for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fordi det har job/uddannelses perspektiv over sig og har fokus på at give kontanthjælpsmodtagere større tiltro til egne evner for dermed at få lyst til at påbegynde uddannelse eller komme i praktik eller job.

Dejligt med etablering af mere gadebelysning i Fårup på Poppelvænget på en strækning af 1,1 km.

På erhvervsområdet er det ganske fornuftigt at forligspartierne fortsat vil skabe rum for en yderligere nedsættelse af dækningsafgiften og det er helt afgørende at kommunen sætter sig i front med formidling af et erhvervs og uddannelsessamarbejde. Det er vigtigt at Randers kommune er en attraktiv erhvervskommune. I KD har vi en ambition om at Randers kommune inden udgangen af 2018 er fremme blandt de 10 bedste kommuner at drive virksomhed i.

I Budgetforliget for 2017 savner vi dog at der bliver forholdt sig til virkningerne af ikrafttræden af kontanthjælpsloftet. I KD have vi gerne set, at der blev afsat midler til imødegåelse af de værste virkninger af kontanthjælpsloftet, særligt overfor de mest udsatte familier.

 

Kommentarer